Tutoriale ne C

PROJEKTI HARDSOFT

Leksioni: 1 Gjuha C,HardSoft.

1)Si te sigurojme nje komplilator dhe krijimi i aplikacionit me te thjeshte print

2)Escape Codes per paraqitje te ndryshme orjentime te shkrimit ne aplikacion

3)Formatet e tipeve te te dhenave,variablat

Shikoni playlisten!

Leksioni: 2 Gjuha C,HardSoft.

4)Vleredhenia e variablave , instruksioni return 0

5)Operatoret aritmetike, programe shume

6)Instruksioni scanf,program shume,njehsimi i karaktereve

Shikoni playlisten!

Leksioni: 3 Gjuha C,HardSoft.

7)Gjendjet TRUE edhe FALSE,operatore llogjike,instruksioni if

Shikoni playlisten!

Leksioni: 4 Gjuha C,HardSoft.

8)Instruksionet while,do while

Shikoni playlisten!

Leksioni: 5 Gjuha C,HardSoft.

9)Operatoret llogjike AND , OR , NOT

10)Instruksioni for

Shikoni playlisten!

Leksioni: 6 Gjuha C,HardSoft.

11)Instruksionet break dhe continue

12)Instruksioni switch

Shikoni playlisten!

Leksioni: 7 Gjuha C,HardSoft.

13)Rinjehsimet e variablit,operimet shkurt

14)Zgjidhje ushtrimi

15)Vlera roje,ushtrim në instruksionin while

16)Instruksioni if pa trup

Shikoni playlisten!

Leksioni: 8 Gjuha C,HardSoft.

17)Funksionet, shembull funksioni qe kthen nje vlere

18)Operimi ne funksionin me nje vlere,prototipi i funksioneve

19)Funksionet qe nuk kthejne ose kthejne disa vlera

20)Thirrja sipas adrreses dhe dallimi nga thirrja sipas vleres

Shikoni playlisten!

Leksioni: 9 Gjuha C,HardSoft.

21)Tipet e avancuara të të dhënave,vektorët

22)Algoritme funksionesh në vektorë

23)Stringjet

Shikoni playlisten!

Leksioni: 10 Gjuha C,HardSoft.

24)Matricat,tabelat dypermasore

25)Operimi me funksione ne tabelat dypermasore

Shikoni playlisten!

Leksioni: 11 Gjuha C,HardSoft.

26)Strukturat njehsimi dhe operimi me to

27)Operimi ne struktura me funksione

Shikoni playlisten!

Leksioni: 12 Gjuha C,HardSoft.

28)Shenjuesit, pointers

29)Operimi ne shenjues me operatoret aritmetik

30)Operimi me shenjues ne struktura

Shikoni playlisten!

Kto ishin leksionet e plota te gjuhes C

Ju faleminderit qe na keni ndjekur!

Advertisements
  1. rrofsh plako

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: