Category Archives: HTML

Disa shembuj HTML (Pjesa 3)

Për t’i ekzekutuar këta shembuj, duhet t’i ruani në një editor me prapashtesën .HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><p style=”background-color:#FFFF00″>
Tutoriale nga krokodili
</p><p style=”background-color:rgb(255,255,0)”>
Tutoriale nga krokodili
</p><p style=”background-color:yellow”>
Tutoriale nga krokodili
</p></body>
</html>
Tutoriale nga krokodiliTutoriale nga krokodiliTutoriale nga krokodili

AliceBlue

#F0F8FF

Shades

Mix

AntiqueWhite 

#FAEBD7

Shades

Mix

Aqua 

#00FFFF

Shades

Mix

Aquamarine 

#7FFFD4

Shades

Mix

Azure 

#F0FFFF

Shades

Mix

Beige 

#F5F5DC

Shades

Mix

Bisque 

#FFE4C4

Shades

Mix

Black 

#000000

Shades

Mix

BlanchedAlmond 

#FFEBCD

Shades

Mix

Blue 

#0000FF

Shades

Mix

BlueViolet 

#8A2BE2

Shades

Mix

Brown 

#A52A2A

Shades

Mix

BurlyWood 

#DEB887

Shades

Mix

CadetBlue 

#5F9EA0

Shades

Mix

Chartreuse 

#7FFF00

Shades

Mix

Chocolate 

#D2691E

Shades

Mix

Coral 

#FF7F50

Shades

Mix

CornflowerBlue 

#6495ED

Shades

Mix

Cornsilk 

#FFF8DC

Shades

Mix

Crimson 

#DC143C

Shades

Mix

Cyan 

#00FFFF

Shades

Mix

DarkBlue 

#00008B

Shades

Mix

DarkCyan 

#008B8B

Shades

Mix

DarkGoldenRod 

#B8860B

Shades

Mix

DarkGray 

#A9A9A9

Shades

Mix

DarkGreen 

#006400

Shades

Mix

DarkKhaki 

#BDB76B

Shades

Mix

DarkMagenta 

#8B008B

Shades

Mix

DarkOliveGreen 

#556B2F

Shades

Mix

Darkorange 

#FF8C00

Shades

Mix

DarkOrchid 

#9932CC

Shades

Mix

DarkRed 

#8B0000

Shades

Mix

DarkSalmon 

#E9967A

Shades

Mix

DarkSeaGreen 

#8FBC8F

Shades

Mix

DarkSlateBlue 

#483D8B

Shades

Mix

DarkSlateGray 

#2F4F4F

Shades

Mix

DarkTurquoise 

#00CED1

Shades

Mix

DarkViolet 

#9400D3

Shades

Mix

DeepPink 

#FF1493

Shades

Mix

DeepSkyBlue 

#00BFFF

Shades

Mix

DimGray 

#696969

Shades

Mix

DimGrey 

#696969

Shades

Mix

DodgerBlue 

#1E90FF

Shades

Mix

FireBrick 

#B22222

Shades

Mix

FloralWhite 

#FFFAF0

Shades

Mix

ForestGreen 

#228B22

Shades

 
Advertisements

Disa shembuj HTML (Pjesa 2)

Për t’i ekzekutuar këta shembuj, duhet t’i ruani në një editor me prapashtesën .HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h4>Ne liste do te gjeni:</h4>
<ul>
<li>Krokodili.com</li>
<li>UneMesoj</li>
<li>ShowTime.al</li>
</ul>

</body>
</html>

Ne liste do te gjeni:

  • Krokodili.com
  • UneMesoj
  • ShowTime.al
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h4>Ne liste do te gjeni:</h4>
<ol>
<li>Krokodili.com</li>
<li>UneMesoj</li>
<li>ShowTime.al</li>
</ol>

</body>
</html>

Ne liste do te gjeni:

  1. Krokodili.com
  2. UneMesoj
  3. ShowTime.al
<!DOCTYPE html>
<html>
<body><div id=”container” style=”width:500px”> 

<div id=”header” style=”background-color:#FFA500;”>
<h1 style=”margin-bottom:0;”>Titulli i faqes</h1></div>

<div id=”menu” style=”background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:left;”>
<b>Meny</b><br>
HTML<br>
CSS<br>
JavaScript</div>

<div id=”content” style=”background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left;”>
Kontenti ndodhet ketu</div>

<div id=”footer” style=”background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;”>
Copyright © krokodili.com</div>

</div>

</body>
</html>

<form>
First name: <input type=”text” name=”firstname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lastname”>
</form>

First name: 
Last name: 

<form>
Password: <input type=”password” name=”pwd”>
</form>

Password: 

<form>
<input type=”radio” name=”sex” value=”mashkull”>Mashkull<br>
<input type=”radio” name=”sex” value=”femer”>Femer
</form>

Male
Female

<form name=”input” action=”html_form_action.asp” method=”get”>
Username: <input type=”text” name=”user”>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

Username: 

Disa shembuj HTML (Pjesa 1)

Për t’i ekzekutuar këta shembuj, duhet t’i ruani në një editor me prapashtesën .HTML

1.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1>Paragrafi im i parë</h1>

<p>Paragrafi im i parë</p>

</body>

</html>

1.Paragrafi im i parë

Paragrafi im i parë

2.HTML Headings

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<h1>Unë mësoj 1</h1>

<h2> Unë mësoj 2</h2>

<h3> Unë mësoj 3</h3>

<h4> Unë mësoj 4</h4>

<h5> Unë mësoj 5</h5>

<h6> Unë mësoj 6</h6>

</body>

</html>

2.Unë mësoj 1

Unë mësoj 2

Unë mësoj 3

Unë mësoj 4

Unë mësoj 5
Unë mësoj6

3.Elementet HTML

<p>Ky është një paragraf</p>

<a href=”default.htm”>Ky është një link</a>

 3.

4.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<a href=”http://www.krokodili.com”>

Ky është një link</a>

</body>

</html>

4.Ky është një link

5.Komentet HTML

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<!–Ky koment nuk do të shfaqet–>

<p>Është një paragraf i rregullt</p>

</body>

</html>

5.Është një paragraf i rregullt

6.Format

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<p><b>Ky tekst është bold</b></p>

<p><strong>Ky tekst është strong</strong></p>

<p><i>Ky tekst është italic</i></p>

<p><em>Ky tekst është emphasized</em></p>

<p><code>Ky është shkrim kompjuteri </code></p>

<p>Ky është<sub> subscript</sub> dhe <sup>superscript</sup></p>

</body>

</html>

6.Ky tekstështë bold

Ky tekst është strong

Ky tekst është italic

Ky tekst është emphasized

Ky është shkrim kompjuteri

Ky është subscript dhe superscript

7.<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<a href=”http://www.krokodili.com” target=”_blank”>Vizitoni krokodili.com!</a>

<p>Në qoftë se ju përdorni atributin target “_blank” linku juaj do t’ju hapë një dritare të re</p>

</body>

</html>

7.Vizitoni krokodili.com!

Në qoftë së ju përdorni atributin target “_blank” linku juaj do t’ju hapë një dritare të re

8.<img src=”krokodili.jpg” alt=”krokodili” width=”304″ height=”228″> 8.Këtu do të dalë imazhi i vendosur nga ju.

Çfarë është HTML?

HyperText Markup Language (HTML) është bashkësi kodesh të përdorur për të ndërtuar faqet Ueb.

Pra, është gjuha që përdoret për të ndërtuar faqet Ueb. Mundëson ndërtimin, ndryshimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në World Wide Web, që njihet dhe si dotNet. WWW ose Ueb është një bashkësi serverësh ku janë publikuar sasi të mëdha dokumentesh. Para se të shohim se çfarë është HTML, është e rëndësishme të dimë se çfarë HTML nuk është.

E para, nuk është e vështirë në të kuptuar dhe përdorim.

E dyta, HTML nuk është një gjuhë e vërtetë programimi (më shumë formatimi). Nuk është një gjuhë për të shkruar programe Ueb. Termat dokument dhe faqe përdoren shpesh në mënyrë të shkëmbyeshme kur flitet për faqet Ueb. Ato nuk tregojnë të njëjtën gjë. HTML përdoret për të krijuar dokumente elektronike, që mund të lexohen në sisteme të ndryshme duke përdorur softuerë të quajtur browser (shfletues).

Shfletuesi përkthen kodet HTML në një paraqitje në ekran.

Teknikisht dokumenti janë kodet aktuale të HTML, ndërsa faqja është ajo çfarë duket mbasi përkthehet nga shfltuesi.

Tags

Janë kode HTML që janë të mbyllur brenda < dhe >.

P.sh <BR> vendos një kthim në rreshtin tjetër.

Tag-et janë në dy tipa të përgjithshëm

-Containers

-Tag-e bosh (nuk rrethojnë ndonjë tekst)

Container

Një container ka një tag hapës dhe një tag mbyllës.

Brenda tag-ve ndodhet informacioni që kontrollohet nga container-i.

Psh <B>bold</B>

Çdo tag hapës duhet të shoqërohet nga një tag mbyllës.

<HEAD>Të dhëna të kokës</HEAD>

Përshkrimi– Siguron informacione përshkruese rreth një dokumenti si pjesë e kokës.

Tipi– Container

Atributet– dir, lang

<BODY>Të dhëna të trupit</BODY>

Përshkrimi– Përcakton përmbajtjen e një faqeje Ueb.

Tipi– Container

Atributet– alink, background, bgcolor, class, dir, id, link, onClick, onDblClick, onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp, onLoad, onMouseDown, onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver, onMouseUp, onUnload, style, text, title, vlink.

Një stil është një bashkësi rregullash formatimi, që i tregojnë shfletuesit sesi autori pëlqen të paraqesë përmbajtjen e faqes.

Stili përcakton karakteristikat e vendosjes, madhësisë, ngjyrës, fontit etj.

Cascading Style Sheets (CSS) krijohen stile nga vetë autori dhe aplikohen pastaj në faqet Ueb.

<!—comment–>

Pershkrimi– browserat injorojnë çdo text të vendosur brenda këtij tag-u.

Tipi-s’ka

Atributet-s’ka

Përdor këtë tag për të përcaktuar autorin dhe datën e krijimit të dokumentit

<H1>Heading</H1><H2></H2><H3></H3><H4></H4><H5></H5><H6></H6>

Përshkrimi– përcakton një nga gjashtë nivelet të titullit.

Tipi– Container

Atributet-a lign, class, dir, id, lang, onClick, onDblClick, onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp, onLoad, onMouseDown, onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver, onMouseUp, style, title.

 

Atributi bgcolor kontrollon ngjyrën e sfondit të faqes.

Psh <BODY bgcolor=“yellow”>

Ose <BODY bgcolor=“#FFFF00”>

Atributi background na lejon të vendosim një imazh në sfond të faqes sonë

Atributi text vendos ngjyrën për të gjithë tekstin në faqe, përveç tekstit që përfshihet brenda container <A>.

Këto tre atribute na lejojnë të kontrollojmë ngjyrën e lidhjeve.

alink – kontrollon ngjyrën e lidhjes aktive, ose lidhjen që shënohet nga miu. Përdoret vetëm nga Navigator, të tjerët e injorojnë.

link – kontrollon ngjyrën e të gjithë hiperlidhjeve që përdoruesi nuk ka vizituar.

vlink – kontrollon ngjyrën e të gjithë lidhjeve që përdoruesi ka vizituar tashmë.

Disa shembuj do t’i jap në postimet në vazhdim.