CSS (pjesa e pestë)

CSS (Cascading Style Sheets) është një stil i përdorur për të përshkruar semantikën e prezantimit të shkruar në një gjuhë markup. Aplikimi i saj më i zakonshëm është tek faqet ueb të shkruara në HTML, XHTML, por kjo gjithashtu mund të përdoret për dokumente XML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul.a {list-style-type:circle;}
ul.b {list-style-type:square;}
ol.c {list-style-type:upper-roman;}
ol.d {list-style-type:lower-alpha;}
</style>
</head><body>
<p>Shembull liste:</p> 

<ul class=”a”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ul>

<ul class=”b”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ul>

<p>Shembull liste:</p>

<ol class=”c”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ol>

<ol class=”d”>
<li>Kompjuter</li>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
</ol>

</body>
</html>

Shembull liste:

  • Kompjuter
  • iPhone
  • iPad
  • Kompjuter
  • iPhone
  • iPad

Shembull liste:

I.Kompjuter

II.iPhone

III.iPad

a.Kompjuter

b.iPhone

c.iPad

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table,th,td
{
border:1px solid black;
}
</style>
</head><body>
<table>
<tr>
<th>Emri</th>
<th>Mbiemri</th>
</tr>
<tr>
<td>Sokol</td>
<td>Paridi</td>
</tr>
<tr>
<td>Ilda</td>
<td>Viola</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

tabela

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, td, th
{
border:1px solid green;
}
th
{
background-color:green;
color:white;
}
</style>
</head>

<body>
<table>
<tr>
<th>Emri</th>
<th>Mbiemri</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>Peter</td>
<td>Griffin</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>Lois</td>
<td>Griffin</td>
<td>$150</td>
</tr>
<tr>
<td>Joe</td>
<td>Swanson</td>
<td>$300</td>
</tr>
<tr>
<td>Cleveland</td>
<td>Brown</td>
<td>$250</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

 

Advertisements

Posted on May 24, 2013, in CSS and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: